Inici / CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (IFC 32)

Forma’t en programació i assegura el teu futur laboral!

Competències professionals

Desenvolupar, implantar, documentar i fer el manteniment d’aplicacions informàtiques multiplataforma, emprant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

 

grau nou

Requisits per accedir

Es pot accedir a places de cicles formatius de grau superior per diferents vies:

 • Accés via Batxiller: El requisit que permet l’accés per aquesta via és el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes d’admissió.
 • Accés via títol de tècnic: Poden accedir a cursar un cicle formatiu de grau superior per a l’accés via títol de grau mitjà, les persones que tenen un títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà).
 • Accés per altres vies: Les places reservades per a l’accés per altres vies es poden sol·licitar per les persones que han superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior, així com aquelles persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

 

Sortides laboralsgrau nou

 • Configurar i explotar sistemes informàtics.
 • Gestionar bases de dades.
 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a basses de dades.
 • Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives.
 • Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil.
 • Participar en la implantació de sistemes ERP (Enterprise Resource Planning – Planificació de Recursos Empresarials) – CRM (Costumer Relationship Management – Gestió de Relació amb Clients).
 • Gestionar informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint la seva integritat.
 • Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM.

 

Àmbit professional i de treball

En entitats públiques o privades de qualsevol mida, a l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relació amb els clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre altres; aplicacions desenvolupades i implantades en entorns de l’abast d’internet, extranet o intranet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

 

Mòduls professionals

2.000 hores (2 cursos acadèmics). Inclou FCT (formació en centres de treball).

Curs Mòdul Codi Hores anuals
1r Sistemes Informàtics  0483 170
Bases de dades  0484 170
Programació  0485 230
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació  0373 120
Entorns de desenvolupament  0487 90
Hores reservades per al mòdul impartit en anglès 90
Formació i orientació laboral  0495 90
2n Desenvolupament d’interfícies  0488 125
Programació multimèdia i dispositius mòbils  0489 85
Programació de serveis i processos  0490 70
Sistemes de gestió empresarial  0491 95
Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma  0492 40
Accés a dades  0486 125
Empresa i iniciativa emprenedora  0494 60
Hores reservades per al mòdul impartit en anglès 40
Formació en centres de treball  0495 400