Inici / ESO

ESO

calendari-examens-logo2

logo-extra-5

L’ESO és una etapa educativa obligatòria que consta de quatre cursos. El seu objectiu és proporcionar als alumnes els coneixements i la preparació necessària per continuar els seus estudis postobligatoris (ja siguin de Batxillerat com de Cicles Formatius de Grau Mitjà). Amb el títol de graduat que s’obté a l’ESO es pot accedir també al mercat laboral, si bé la pràctica totalitat dels nostres alumnes continuen la seva formació acadèmica en nivells postobligatoris.  

classe ESO   Centre concertat El nostre centre, una cooperativa d’ensenyament de caràcter privat, té concertades la totalitat de les places d’ESO (així com les etapes posteriors de batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà dels que disposam). Horari El nostre horari és partit de 9 a 16 hores.

Oferta educativa El CIDE compta amb 5 línies a cada un dels nivells de l’ESO (i sis a 2n d’ESO). A més a més, a 2n d’ESO i 3r d’ESO disposam d’una aula a cada nivell per a desenvolupar programes específics de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat (programes PMAR). Cada classe té assignat un tutor i professors especialitzats en cada una de les assignatures. També comptam amb una sèrie d’eines per facilitar la comunicació entre família i escola, així com per a facilitar l’organització dels alumnes:

disseccions_6

  • Calendari d’exàmens trimestral: a l’inici de cada trimestre feim arribar a cada classe (i ho publicam a la plana web) el calendari de tots els exàmens que requereixin estudi durant aquell trimestre. D’aquesta forma, a més de facilitar l’organització de les famílies també aconseguim que els exàmens no s’acumulin tots la mateixa setmana.
  • LIORNA: mitjançant aquesta plataforma digital posam a disposició dels pares distinta informació del seu interès: el mateix calendari d’exàmens, avisos de feina o comportament, així com totes les notes parcials de l’alumnat.
  • Setmana de recuperació a 4t d’ESO: a final de curs, realitzam unes proves de recuperació per tal que els alumnes tinguin la possibilitat de recuperar les assignatures suspeses i titular pel juny (molt necessari per als alumnes que volen matricular-se a uns Cicles Formatius).

Mètodes pedagògics Durant els darrers anys, el professorat del centre s’està formant i començant a aplicar a les aules de l’ESO l’aprenentatge cooperatiu, un mètode pedagògic innovador mitjançant el qual els alumnes participen en el seu propi aprenentatge i es fomenta el treball en equip i la participació equitativa de tot l’alumnat. A més a més, qualcuns departaments elaboren el seu material propi, sense requerir llibres de text tradicionals, amb el suport de les noves tecnologies (TIC), que cada dia tenen una presència major a les aules. Pla d’Acció Tutorial: educació en valors, tècniques d’estudi… A més d’una preparació acadèmica, al CIDE volem anar més enllà i intentam transmetre valors i actituds que permetin als nostres alumnes desenvolupar-se com a persones. L’educació en valors és una part molt important del nostre model educatiu. Seguint aquest objectiu hem augmentat una hora el temps destinat a atendre les necessitats de l’alumnat (tutories) a 1r i 3r d’ESO per incidir en assumptes com les tècniques d’estudi, els programes de prevenció i l’educació en valors. Tan important o més és tenir alumnes amb els coneixements didàctics corresponents com persones democràtiques, amb valors, criteri propi i maduresa intel·lectual que sàpiguen desenvolupar-se en l’ambient que els envolta. cide-rcp1   Departament d’orientació Comptem també amb un Departament d’Orientació propi del centre, per atendre la diversitat que hi ha a les aules. L’objectiu és reforçar i potenciar les capacitats de cadascun dels nostres alumnes. Orientació acadèmica i professional Amb l’objectiu que els nostres alumnes puguin escollir el que més s’adapta als seus interessos, el CIDE, mitjançant el mencionat Departament d’Orientació, planifica xerrades i concreta reunions particulars per ajudar a pares i alumnes a escollir el camí acadèmic més adequat en funció d’aptituds, predileccions i dels estudis que volen cursar els nostres alumnes quan acabin l’ESO. L’aprenentatge de llengües estrangeres L’aprenentatge de l’anglès té molta importància al CIDE, i també a l’ESO. Així, el CIDE dona la possibilitat als seus alumnes d’escollir una sèrie d’assignatures en anglès: durant el curs 2016-17, a 1r d’ESO hi ha la possibilitat d’escollir Plàstica en anglès; a 2n i 3r, l’assignatura oferida en anglès és la de Tecnologies. A més a més, dins les possibilitats que dóna Educació, durant el curs 2016-17 tots els cursos d’ESO tindran les tres hores de Llengua Anglesa amb desdoblaments (cada classe tindrà dos professors d’Anglès, encarregant-se cadascun d’ells de mitja classe, afavorint l’aprenentatge en grups reduïts); així mateix, hem decidit augmentar una hora setmanal les classes d’anglès a 3r d’ESO (passant de 3 a 4 hores setmanals). També oferim com a Segona llengua estrangera l’Alemany. A més a més, al CIDE donam la possibilitat a l’alumnat de passar exàmens oficials per tal d’acabar la formació en el centre amb un títol oficial d’anglès i/o alemany.

amanjon_2

aaalesmiserables_4                 Al següent enllaç podeu consultar les assignatures i opcions pel curs 2016-17 Sortides i connexions amb altres estudis una vegada obtingut el graduat de l’ESO:

Serveis El CIDE, cooperativa d’ensenyament, ofereix als seus estudiants tota una sèrie de serveis afegits com: