Inici / Fp bàsica

Fp bàsica

FP_básica

Títol Professional Bàsic en Serveis Administratius

Aprendràs a preparar equips i aplicacions informàtiques, elaborar documents, realitzar tasques bàsiques d’emmagatzematge i arxiu d’informació i documentació, tasques de reprografia i enquadernat bàsic, tramitar correspondència i paqueteria, realitzar operacions bàsiques de tresoreria, tasques bàsiques de manteniment del magatzem de material d’oficina i atendre al client.

Requisits per accedir

L’accés als cicles de Formació Professional Bàsica requerirà el compliment simultani de les següents condicions:

 • Tenir complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els desset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Que l’equip docent hagi proposat als pares, mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Sortides professionals

 • Auxiliar d’oficinaDSC_8161a
 • Auxiliar de serveis generals
 • Auxiliar d’arxiu
 • Ordenança
 • Auxiliar d’informació
 • Telefonista en serveis centrals d’informació
 • Classificador i/o repartidor de correspondència
 • Gravador-verificador de dades
 • Auxiliar de digitalització
 • Operador documental
 • Auxiliar de venda
 • Auxiliar de dependent de comerç
 • Operador/a de cobrament o Caixer/a

Àmbit professional i de treball
Aquest professional exerceix la seva activitat per compte d’altri en centres, oficines, despatxos i departaments administratius o comercials de qualsevol tipus d’empresa o entitat de caràcter privat o públic, en tots els sectors productius.

Accés a altres estudis
Amb aquets curs es pot accedir a un cicle formatiu de grau mitjà. Aquest títol tendrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà. Al CIDE tenim els graus de:

 • Gestió Administrativa
 • Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 • Sistemes microinformàtics i xarxes

Mòduls professionals

Curs Mòdul Codi Hores anuals
1r Tractament informàtic de dades  3001 255
Tècniques administratives bàsiques  3003 195
Arxiu i comunicació  3004 130
Ciències aplicades I  3009 160
Comunicació i societat I  3011 160
Tutoria 35
2n Aplicacions bàsiques d’ofimàtica  3002 220
Atenció al client  3005 65
Preparació de comandes i venda de productes  3006 110
Ciències aplicades II  3010 160
Comunicació i societat II  3012 190
Formació en centres de treball 240
Tutoria 35