Inici / El centre

El centre

ideari

La funció del nostre centre docent és la d’unificar els esforços d’alumnes, pares i professionals per al desenvolupament del procés educatiu.

La infraestructura que dóna suport a la tasca educativa està organitzada en règim de COOPERATIVA, amb uns determinats trets d’identitat: aconfessionalitat, llengua catalana, aprenentatge d’altres llengües, creació artística, arrelament a la nostra cultura, família, medi ambient, inclusió de tots i totes, compromís amb l’èxit escolar i social, l’escola i el prestigi professional, formació permanent, gestió educativa eficaç i transparent, avaluació del centre educatiu i integració de les TIC a les aules i al centre, i actituds de coparticipació i interrelació dels seus socis per a un objectiu comú.

L’objectiu principal és l’alumne, tot i que, per al desenvolupament del seu procés educatiu, és imprescindible la col·laboració i ajuda de pares i de professionals.

Entenem per EDUCACIÓ, conduent a l’èxit escolar, el procés flexible, d’adaptació, diferencial i participatiu que, mitjançant les tècniques adequades d’aprenentatge, condueix a l’adquisició raonada i crítica de coneixements, hàbits i actituds tendents a la consecució d’una PERSONA…

AUTOCONTROLADA (capaç de conduir‑se a si mateixa, amb personalitat ferma i estable),

CULTA (amb uns amplis coneixements i amb un “saber estar i fer”),

INDEPENDENT (amb criteri propi, capaç de valer‑se per si mateixa i d’elegir els recolzaments humans segons pròpia voluntat),

INTEL·LIGENT (capaç d’utilitzar al màxim les seves qualitats de raonament, esperit crític i creativitat),

SENSIBLE (capaç d’utilitzar correctament, amb fins espirituals, intel·lectuals i creatius, les seves possibilitats perceptives i sensitives),

SOCIABLE (capaç de desenvolupar unes adequades relacions interpersonals dins el pla afectiu, dins el de la cooperació i dins el del comportament, amb respecte, generositat i tolerància),

TRASCENDENT (amb una consciència moral, ètica, religiosa o filosòfica).

Perquè l’educació no és un acte acabat, inamovible, univer­sal ni dogmàtic, sinó un procés que canvia a través del temps, a raó dels subjectes d’educació i de les circumstàncies ambientals. Així idò, serà diferencial, amb especial atenció a l’individu i, per tant, desmassificada; i serà participativa, ja que, en la programació i posada en pràctica, hi intervindran professionals, alumnes i pares.

S’utilitzaran els mètodes adequats per al tractament de les diferents matèries, assignatures i activitats reglamentades per la llei i d’altres que es creguin convenients.

En qualsevol cas, constituirà sempre una feina d’equip de professors i del Departament d’Orientació, els quals, amb la participació d’alumnes i pares, estructuraran el contingut educatiu, de tal manera que es configuri com un tot unitari, on les diferents matèries estiguin coordinades sincrònicament. A més a més, aquest contingut educatiu es referi­rà a la nostra realitat històrica i geogràfica, per convertir‑la en un procés viu.

En la concepció d’equip abans esmentada, queda respectat l’estil personal d’acord amb les directrius dels departaments didàctics.

Tot presidit per un esperit de treball, honestedat, respecte i, en general, pels aspectes de la Declaració Universal dels Drets Humans i, en particular, pels drets del nin.