Inici / Projecte lingüístic

Projecte lingüístic

Objectiu general.

Garantir el coneixement efectiu de les dues llengües oficials a l’acabament de l’ensenyament obligatori.

La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, es troba, actualment, en situació minoritzada. Per aquest motiu, el sol fet que s’imparteixi com a assignatura no garanteix als alumnes el seu coneixement dins els mínims que marquen els projectes curriculars.

Per això, i sempre tenint en compte la situació sociolingüística real (alumnes, pares, personal no docent) el centre fomentarà l’ús de la llengua catalana en els diferents aspectes del context escolar.

La llengua anglesa és cada vegada més important com a eina de comunicació global (a més de molt necessària en la situació laboral present a la nostra comunitat). Per aquesta raó, el centre propiciarà la millora progressiva del coneixement d’aquesta llengua.

Tractament de la llengua catalana.

La llengua catalana és la llengua vehicular del centre.

ÀMBIT ADMINISTRATIU I DE GESTIÓ

Aspectes ambientals:

 • El nom del centre s’emprarà en la seva expressió en sigles (CIDE), sempre que no es faci necessari utilitzar el nom registrat.
 • La retolació de les diferents dependències (laboratoris, biblioteca, gimnàs, menjador, aules, etc.) es farà en català.

 Documentació administrativa:

 • En tot allò que sigui per al funcionament intern del centre s’emprarà la llengua catalana.
 • Les comunicacions escrites dirigides als pares (circulars, butlletins, convocatòries, impresos de reserva de plaça, informes, mails, pàgina web, sms) s’enviaran en català. En el cas que algunes famílies demanin la informació en castellà, l’escola els la facilitarà. Aquesta petició s’haurà de renovar a cada inici de cicle o etapa, ja que si no es renova s’entén que les famílies donen per bo rebre la informació en català.
 • Els diferents impresos i documents elaborats per la secretaria del centre (arxius, certificats, rebuts, etc.) seran en català.
 • Els expedients d’alumnes es faran amb el programa de la Conselleria d’Educació, el gestib, en català.
 • La correspondència enviada pel centre a un altre centre es farà en català, a no ser que el destinatari estigui domiciliat fora de l’àrea lingüística catalana.
 • Els instruments de gestió i de règim de funcionament del centre es redactaran en català.
 • Les actes dels diferents òrgans del centre (Claustre, Consell Escolar, departaments…) es faran en llengua catalana.

ÀMBIT DE RELACIÓ (LLENGUA VEHICULAR)

 • S’ha d’afavorir una modificació progressiva dels hàbits lingüístics dels alumnes per tal que la llengua catalana no sigui minoritària en les relacions personals. S’ha de garantir que qualsevol alumne pugui parlar amb normalitat qualsevol de les dues llengües oficials sense que ningú pugui al·legar incomprensió.
 • Els hàbits lingüístics s’aprenen per imitació. Si els alumnes perceben que un parlant de català ha de girar de llengua quan un parlant de castellà no ho ha de fer mai, veurà la llengua  catalana com a marcada negativament. Els professors han de  contribuir al canvi d’hàbits lingüístics amb el seu exemple.
 • A les reunions dels òrgans col·legiats, així com en les relacions fora de classe, cada membre del centre (professors, alumnes i personal no docent) seguirà el criteri de promoure una actitud positiva envers la llengua catalana.
 • Els missatges per megafonia es faran sempre en català.
 • L’atenció als alumnes i pares per part del personal d’administració i serveis es procurarà que es faci en català.
 • Les activitats  com a conferències, revista escolar, etc., es faran en la llengua que triïn els participants o autors de cada activitat, incloses les llengües estrangeres.
 • Aquells actes que suposin una presència externa de la imatge del centre es faran en català.
 • La plana web i les xarxes socials oficials del centre estaran en llengua catalana, excepte en aquelles ocasions on el centre es vulgui projectar a l’estranger.

ÀMBIT ACADÈMIC

 • El centre es compromet a afavorir de forma efectiva la presència del català com a llengua vehicular de docència. Aquest objectiu suposa promocionar l’ensenyament en català.
 • L’ensenyament de la lectoescriptura serà en català a partir dels 3 anys, excepte en els casos en que els pares demanin com a primera llengua d’ensenyament el castellà. El centre impulsarà la elecció de la llengua catalana tot explicant que és la manera d’aconseguir un coneixement efectiu de les dues llengües oficials al finalitzar els ensenyaments reglats.
 • Per necessitats metodològiques i didàctiques, tot l’ensenyament de les assignatures no lingüístiques es farà en català, exceptuant les que es facin en llengua estrangera.
 • Es garantirà la possibilitat de canviar d’ensenyament al començament de cada cicle de l’ensenyament obligatori, sempre que hi hagi places disponibles.

Aspectes bàsics en el procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana.
 • S’ha de treure el màxim profit de l’horari destinat oficialment a l’ensenyament de la llengua castellana, atès que l’ensenyament de la lectoescriptura es fa en català.
 • L’expressió oral en castellà a 1r d’EP s’introduirà progressivament. A partir de 2n d’EP es treballarà l’expressió escrita en castellà.
 • A l’educació secundària s’impartiran en llengua castellana les matèries incloses en el Departament de Llengua castellana.

Tractament de les llenges estrangeres.

L’anglès és la llengua estrangera obligatòria a tots els nivells.

La segona llengua estrangera serà l’alemany.

A la proposta de les matèries optatives per als alumnes d'ESO i Batxillerat hi figurarà l’alemany com a  segona llengua estrangera d’oferta obligada.

Mentre la disponibilitat de l’horari del professorat ho permeti i hi hagi demanda suficient, s’oferirà als alumnes d’EI i EP la possibilitat d’assistir a activitats extraescolars en distintes llengües estrangeres.

Com a centre que pretén millorar l’aprenentatge de la llengua anglesa, es posaran en marxa les mesures necessàries per aconseguir aquest objectiu: auxiliars de conversa (sempre que sigui possible), foment de la participació en intercanvis i programes internacionals en anglès, impartició de qualcunes assignatures, extraescolars i complementàries en llengua anglesa...

Tots els alumnes cursaran en anglès les següents matèries no lingüístiques:

 • 1r, 2n, 3r i 4t d’educació primària: educació física.
 • 5è i 6è  d’educació primària: educació artística (música i educació plàstica).
 • A l’ESO, les famílies podran escollir la llengua d’ensenyament (anglès o català) en les matèries no lingüístiques següents:
 • 1r ESO: Educació plàstica.
 • 2n ESO: Tecnologies.
 • 3r ESO: Biologia i Geologia.

En tot cas, el claustre podrà proposar altres opcions.

A l’Educació primària, el correcte ensenyament-aprenentatge dels continguts de l’assignatura estarà per damunt del fet que l’assignatura sigui en anglès (si és necessari, s’acudirà al català per donar explicacions).

A l’Educació Secundària, els departaments didàctics determinaran els criteris de qualificació de les matèries no lingüístiques que s’imparteixen en anglès.

Accions i activitats proposades pel centre educatiu encaminades a la normalització lingüística del centre.

La direcció del centre, oït el Claustre i, en particular, la Comissió de Normalització Lingüística, establirà cada curs les línies prioritàries d’actuació de les contingudes en el projecte lingüístic de centre i les incorporarà a la programació general anual.

Fer que la llengua vehicular de les activitats complementàries i extraescolars dels alumnes dins i fora del centre, i de les programades pels professors sigui la catalana, excepte aquelles que s’ofereixen en llengua estrangera.

Suggerir a l’APIMA i clubs esportius la utilització del català i recordar que les comunicacions per escrit han d’estar en llengua catalana.